Privacy Statement

Gebruik van de website

Als Provincie besteden we veel aandacht en zorg aan onze website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar  gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen (zoals druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom, …) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie West-Vlaanderen.

Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de Provincie West-Vlaanderen.

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Alle informatie op deze website of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten raadplegen. 

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden als authentieke tekst.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stel je onjuistheden vast, dan kan je de beheerder van onze website contacteren (webmaster@west-vlaanderen.be) of kan je terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat. 


Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

De website van de Provincie West-Vlaanderen kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor de provincie evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

De Provincie West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Privacybeleid

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Provincie West-Vlaanderen herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan andere organisaties.


Registratie van persoonsgegevens

We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken.

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de Provincie West-Vlaanderen, Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Provincie West-Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden. 

Op basis van de wet van 8 december 1992 verlenen wij je toegang tot de informatie die wij van je bijhouden. Je kan onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten. Hiertoe kan je ons contacteren per e-mail via provincie@west-vlaanderen.be of via het telefoonnummer 0800 20 021.